Tillgänglighet, medskapande och mångfald är tre arbetsstrategier som ska genomsyra allt arbete och alla beslut som tas i Sunne kommun. Det står i kommunstrategin 2014-2025.

flaggspel

Tillgänglighet innebär att Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga såväl när det gäller att få kontakt med olika förvaltningar, fysisk miljö, information, väg-, tåg-, flyg- och fibernät samt språk.

Medskapande innebär att Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och perspektiv och bjuder in barn, unga, vuxna, föreningar, lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling och i skapandet av de tjänster kommunen erbjuder.

Mångfald innebär att Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett kön, identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt­ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet och mångfaldsplan

Vart tredje år ska alla organisationer med fler än 25 anställda upprätta en plan för lika rättigheter. Det görs för att kartlägga och visa på hur man jobbar med frågan. Numera är det inte enbart kön som ska beaktas i planen, utan även etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den nya planen kallas därför jämställdhets- och mångfaldsplan.