Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. En kommun är inget självändamål - våra jobb finns för att vi ska ge god service åt dig som är kommuninvånare.

Kommunstrategin 2014-2025 ska vara ett samlande paraply för kommunens arbete. Den gör målen tydliga och ska öka effektiviteten. Den ska också lyfta fram kommunens strävan efter ökad samsyn.

Skissen ovan visar hur Sunne kommuns politiska organisation är uppbyggd. För utskriftsvänlig skiss: se under rubriken Dokument.

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen med 11 ledamöter. Tre utskott bereder ärenden inför kommunstyrelsen. De heter allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet

Resterande i politiska organisationen är:

  • miljö- och bygglovsnämnden, som är en myndighetsnämnd, med 5 ledamöter
  • krisledningsnämnden, med 5 ledamöter
  • valnämnden, med 7 ledamöter
  • överförmyndarnämnden, med 3 ledamöter
  • revisionen, med 5  revisorer

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne