I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sunne består överförmyndarnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Handläggare ansvarar för ärendehantering och administration på nämndens kansli.

lupiner vid vägkantenUnder överförmyndarnämndens tillsyn står förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Den enskilde personen, som kallas huvudman, ska inte drabbas av rättsförlust och ska få den vård och omsorg som han eller hon har rätt till.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt reglerna i föräldrabalken samt övriga författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten. Sunne kommuns reglemente för överförmyndarnämnden hittar du under rubriken Dokument.

De regler som berör överförmyndarverksamheten finns att läsa i föräldrabalken kapitel 11-16. Det finns andra lagar som också berör området, till exempel sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service (LSS).

Kontakt

Kari Gjulem
överförmyndarnämn ordf,  kommunfullmäktige  2:e vice ordf.
E-post: kari.j.gjulem@sunne.se
Tel: 070-291 71 52

Gerth Nilsson
överförmyndarnämnden vice ordf
E-post: gerth.nilsson@sunne.se
Tel: 070-652 13 02

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 0565-160 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne