Från och med 1 januari 2019 finns det två kommunalråd i Sunne kommun: Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, är Sunne kommuns kommunalråd. Deras förtroendeuppdrag omfattar 75 procent av heltid. Henrik Frykberger (M) är oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande på 40 procent. 

Övriga cirka 100 personer ägnar sig åt politik på sin fritid. De representerar nio olika partier: Socialdemokraterna, Hela Sunne, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Sunne är en av landets 290 kommuner. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är kommunens centrala ledning.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dessa. Nämnderna

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

Politikerna bestämmer inriktningen, det vill säga vad Sunne kommun ska jobba med. Tjänstemännen utför det dagliga arbetet och bestämmer hur vi ska nå de politiskt satta målen.

Arbetsuppgifter i kommunen kan till exempel vara att utbilda barn och ungdomar, ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd och organisera äldreomsorgen.

Sveriges kommuner bestämmer själva vilka nämnder de vill ha i sin organisation. Förutom kommunfullmäktige måste alla ha kommunstyrelse, myndighetsnämnd, överförmyndare eller överförmyndarnämnd, valnämnd och revision.

Så här ser Sunne kommuns politiska organisation ut:

Kommunens politiska organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där ledamöterna väljs genom allmänna val vart fjärde år. Sunne kommunfullmäktige består av 41 ledamöter från åtta olika partier. Kommunfullmäktige sammanträder i regel den sista måndagen i varje månad.
Ordförande: Karl-Johan Adolfsson (C)
Sekreterare: Gunilla Nyström    
Läs mer om kommunfullmäktige      

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ med uppgift att styra och samordna den totala kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen svarar för övergripande kommunledning, ekonomi, personal och beredning av ärenden för kommunfullmäktige.
Ordförande:
Gunilla Ingemyr (C)
Sekreterare:
Gunilla Nyström
Läs mer om kommunstyrelsen

Miljö- och bygglovsnämnden

Ansvarsområden: Miljö- och hälsoskydd, bygglov, alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn
Ordförande: Nils Ahlkvist (C) 
Sekreterare: Marcus Löfvenholm
Läs mer om miljö- och bygglovsnämnden

Överförmyndarnämnden

Ansvarsområden: Tillsyn och kontroll av överförmyndarverksamheten
Ordförande: Kari Gjulem (S)
Överförmyndarhandläggare: Christina Engström och Lena Eriksson
Läs mer om överförmyndarnämnden

Valnämnden

Ansvarsområden: Genomför val med maximal tillförlitlighet och effektivitet
Ordförande: Morgan Setherberg (C)
Sekreterare: Catrin Hjalmarsson
Läs mer om valnämnden

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i kraft i samband med sådana händelser.
Ordförande: Gunilla Ingemyr (C)
Sekreterare: Gunilla Nyström
Läs mer om krisberedskap

Revision

Ansvarsområden: Granskar verksamheterna i nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser med oberoende, saklighet och integritet. 
Ordförande: Inger Axelsson (M)
Läs mer om revision

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne