Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerade till kommunalskatt i Sunne kommun har rätt att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat av förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Allmänna beslut kan överklagas med laglighetsprövning

Alla allmänna beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna i Sunne kommun kan du överklaga hos förvaltningsrätten med en laglighetsprövning. Det kan till exempel vara ett beslut av kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan eller kommunstyrelsens beslut om samverkansavtal med annan kommun.
Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut; den kan inte komma fram till ett annat beslut. 

Grunderna för en laglighetsprövning är:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en kommunal angelägenhet
  • Det organ som fattat beslutet har inte haft rätt att göra det
  • Beslutet strider mot lag eller författning 

Så här gör du för att överklaga

I överklagandet ska du skriva vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. 
Alla omständigheter som du vill göra gällande måste anges inom klagotiden. Det går alltså inte att komplettera med någon synpunkt eller motivering efteråt.
En överklagan ska vara inkommen (på plats) till förvaltningsrätten inom tre veckor från att bevis om justering av protokollet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla.
Kommunens anslagstavla hittar du här

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad med vanlig post eller e-post:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Skicka överklagan till Förvaltningsrätten i Karlstad 
Du ska göra din överklagan skriftligt och skicka den med vanlig post eller e-post till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

Överklaga ett personligt beslut

Du kan överklaga beslut som påverkar dig personligen genom förvaltningsbesvär. 
Läs mer om förvaltningsbesvär här