Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen kan du begära att få det omprövat hos din kommun. Det kallas förvaltningsbesvär.

Beslut som påverkar dig personligen kan till exempel vara ett beslut om bygglov eller ekonomiskt bistånd.
Den kommunala myndigheten (nämnd) som meddelar dig beslutet är också skyldig att informera dig personligen om hur du överklagar och hur lång tid du har på dig att skicka in ett förvaltningsbesvär.

Så hanterar kommunen ett förvaltningsbesvär

Den kommunala myndigheten (nämnden som har fattat beslutet) prövar om överklagan har kommit in i rätt tid och kan ompröva beslutet och fatta ett nytt.

Om överklagandet kommit i rätt tid och beslutet inte ändras, skickas det vidare för prövning till en överinstans. Vilken instans det är beror på ärendet och står i informationen om överklagande, som du fick i samband med beslutet. Överinstansen tar ställning till om det kommunala beslutet ska kvarstå, ändras eller upphävas.

Så här gör du för att överklaga

I överklagandet av ett personligt beslut ska du skriva vilket beslut som överklagas, varför du anser att det är felaktigt och vilken ändring du vill ha. 
En överklagan ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet. 

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas in eller lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet. Myndighetens adress står i beskedet du fick om beslutet.

Allmänna beslut kan också överklagas

Om du anser att ett allmänt beslut är på lagliga grunder felaktigt fattat, kan du begära att få beslutet granskat i en laglighetsprövning.
Läs mer om laglighetsprövning här