Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Att lämna medborgarförslag är ett sätt att göra din röst hörd i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans.

Skicka in medborgarförslag

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
Utförligare regler för medborgarförslag hittar du under rubriken Dokument.
Till e-tjänst för att lämna in Medborgarförslag

Medborgarförslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Sunne kommun. Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

För den som inte är folkbokförd i kommunen är det möjligt att lämna synpunkter via e-tjänsten Synpunkt, lämna.
Till e-tjänst för att lämna synpunkter

Så här behandlas medborgarförslag

Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt och beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnats in. 

Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde.

Därefter utreds förslaget av kommunstyrelsen och berört utskott, som också lämnar ett ett förslag till beslut.
Du får då ta del av förslaget och blir inbjuden till mötet när kommunstyrelsen ska besluta om ditt förslag.

Medborgarförslag är allmän offentlig handling

Oavsett hur du skickar in ditt medborgarförslag så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen, vilket innebär att alla har rätt att läsa den.

Namnet på den som ställer förslaget finns sedan med i protokoll och andra handlingar när medborgarförslaget tas upp för politisk behandling. Sådant material publiceras också på kommunens webbplats. 


Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Till e-tjänst för att lämna in Medborgarförslag
 eller till:

Sunne kommun
1. Kommunfullmäktige
686 80 Sunne
Märk din skrivelse med Medborgarförslag.

GDPR

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr