Det kommunala självstyret ger dig flera möjligheter att påverka. På den här sidan får du veta hur du kan dela med dig av dina synpunkter och idéer. Här finns också information om hur du överklagar ett beslut.

Det finns flera sätt för dig som är engagerad i en fråga att lämna förslag, tycka till eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som sker i kommunen. Vi uppskattar att du vill engagera dig.

Du kan delta i öppna sammanträden, använda vår webbplats för att tycka till, fråga politiker och lämna medborgarförslag eller kanske starta ett eget parti.

Allmänhetens frågestund

Varje sammanträde i kommunfullmäktige, som regel sista måndagen i varje månad, inleds med allmänhetens frågestund då medborgare har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Du hittar regler för allmänhetens frågestund under rubriken Dokument

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan skicka in ett ärende till kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag behandlas politiskt.
Det ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag och vara inlämnat minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det
Under rubriken Dokument hittar du gällande regler för medborgarförslag.
Till formuläret för medborgarförslag

Överklagan till kommunen, förvaltningsbesvär 

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.
Läs mer om förvaltningsbesvär här

Laglighetsprövning

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att protokollet är justerat och bevis om justering har anslagits på kommunens anslagstavla.
Läs mer om laglighetsprövning här

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne