Det kommunala självstyret ger dig flera möjligheter att påverka. På den här sidan får du veta hur du kan dela med dig av dina synpunkter och idéer. Här finns också information om hur du överklagar ett beslut.

Det finns flera sätt för dig som är engagerad i en fråga att lämna förslag, tycka till eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som sker i kommunen. Vi uppskattar att du vill engagera dig.

Du kan delta i öppna sammanträden, använda vår webbplats för att tycka till, fråga politiker och lämna medborgarförslag eller kanske starta ett eget parti.

Allmänhetens frågestund

Varje sammanträde i kommunfullmäktige, som regel sista måndagen i varje månad, inleds med allmänhetens frågestund då medborgare har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Du hittar regler för allmänhetens frågestund under rubriken Dokument

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun får lämna förslag till kommunfullmäktige. Passa på möjligheten att göra din röst hörd i kommunens högsta beslutande instans.
Mer information och formulär där du kan lämna medborgarförslag

Under rubriken Dokument hittar du regler för medborgarförslag. 

Tyck till

Tyck till är ett enkelt formulär för att tycka till om någon kommunal verksamhet eller tjänst. Med formulärets hjälp kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm. Dina synpunkter skickas till berörd enhet eller politiker. Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna.
Till formuläret för Tyck till  

Överklagan till kommunen, förvaltningsbesvär 

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.
Läs mer om förvaltningsbesvär här

Laglighetsprövning

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att protokollet är justerat och bevis om justering har anslagits på kommunens anslagstavla.
Läs mer om laglighetsprövning här

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne