Kommunen har haft ute förfrågan om byggnation på Nilsson-tomten som är belägen mitt i centrala Sunne och har Frykensundet som närmaste granne.

Nilsson-tomten är belägen mitt i centrala Sunne och har Frykensundet som närmaste granne. Tomten utgörs av ca 3 500 kvadratmeter och har en byggrätt på 2 500 kvadratmeter fördelat i upp till 6 våningar (exklusive sutterängvåning). 

Inbjudan

Sunne kommun har bjudit in marknadens aktörer att lämna in anbud för markanvisning på ett område som är planlagt för bostad- och kontorsändamål. Området ska bebyggas med flerbostadshus eller kontor i form av hyresrätter och/eller bostadsrätter/äganderätter. Byggnader ska uppföras i trä, i enlighet med definitionen i kommunens träbyggnadsstrategi. Området är beläget i centrala Sunne, med Frykensundet alldeles norr om området.

Kommunen har för avsikt att anvisa området till en byggherre.

 

Sista anbudsdagen var 2020-06-01, beslut i ärendet tas av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Markanvisningsmetod

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att kommunen har utannonserat den aktuella markanvisningen på kommunens hemsida (www.sunne.se/markanvisningar) och du som byggherre har haft möjlighet att lämna in anbud på markanvisningen. 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne