Markanvisning för lokaler och bostäder på före detta Stora Torget-området i centrala Sunne.

Detaljplanearbetet för Stora Torget-området påbörjades redan 2013 i form av medborgardialog. Klicka här för att läsa mer om detaljplanearbetet och om arbetet av utformningsförslaget för området gått till.

Området för markanvisningen omfattar ca 5000 kvadratmeter. Ambitionen är att, i enlighet med Sunnes fördjupade översiktsplan, tillåta 3 våningar + inredd vind. I markplan på nya byggnader är en besöksinriktad användning (ex handel, restaurang, café) prioriterad. I resterande våningar föreslås lokaler och/eller bostäder.

Kommunen har för avsikt att anvisa marken till en byggherre. Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2017-04-14.

Anbudet ska bland annat innehålla en kort presentation av ert företag och er affärsidé, enkel situationsskiss och beskrivning av byggnation, för mer information om anbudet och dess förutsättningar se "PM för markanvisning Stora torget" i högerspalten.

För frågor kring denna markanvisning, maila markanvisning@sunne.se

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Leif Jansson
Enhetschef
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne