Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikt-trianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat föremål som skymmer sikten inte vara högre än 80 cm, mätt från gångbanans yta eller körbanan.

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten behöver du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikt-triangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är:

  • minst 3,2 meter över gångbana och cykelväg
  • minst 4,6 meter över körbana

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Skyldigheter enligt lag

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Du ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. PBL 8 kap 15 §.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla kraven som redovisas här. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Tänk på att

  • små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns

Kontakt

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne