Sveriges riksdag antog i juni 2006 miljömålet att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050.

Den första oktober 2006 infördes lagen om energideklaration för Koja i skogenbyggnader (SFS 2006:985). Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Deklarationen ska sedan skickas till Boverket som upprättar ett register för ändamålet.

Vad ska energideklarationen innehålla?

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

  • Den mängd energi som behöver användas i en byggnad
  • Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem har utförts i byggnaden
  • Radonmätning har utförts i byggnaden
  • Ett referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda
  • Förslag till lämplig energieffektivisering för byggnaden

Vem ska energideklarera och hur rapporteras resultatet?

Boverket har utfärdat föreskrifter om energideklaration av byggnader. Dessa föerskrifter behandlar vad energideklarationen ska innehålla och vilken kompetens den certifierade energiexperten ska ha. Boverket har också till uppgift att föra ett register över de energideklarationer och besiktningsprotokoll som lämnats till verket.

På Boverkets webbplats hittar du mer information om vilka byggnader som ska deklarareras och vart du vänder dig för att få en deklaration utförd. Se länk under rubriken Länkar.