Du som har en funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Syftet med bidraget är att ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningen är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Ta kontakt med oss redan när du börjar planera din bostadsanpassning. Vi kan ge dig information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag.

Exempel på åtgärder

 • Tröskelborttagning
 • Breddning av dörr
 • Ersätta badkar med duschplats
 • Ramper
 • Lyftanordningar
 • Dörrautomatik

Du får inte bidrag om åtgärden kan tillgodoses med hjälpmedel eller beror på:

 • Byggnadstekniska brister
 • Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner
 • Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Handlingar som du ska bifoga ansökan

 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrags söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder kan intyget kompletteras med så kallat åtgärdsprogram
 • En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna samt en beskrivning av sökta åtgärder, ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder)

Fastighetsägarens medgivande

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i bostadsrätt ska bostadsföreningen godkänna åtgärden som ska utföras på fasader, i trapphus och omgivningen utanför huset.

Bor det någon annan i bostaden eller äger eller hyr du den med någon annan som har nyttjanderätt? I så fall ska även den personen godkänna åtgärden. Godkännandet ska vara skriftligt.

Bidrag till reparationer

Bidrag lämnas för reparationer, service och besiktning av teknisk avancerad utrustning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig som söker.

Handläggningstider

När ditt ärende är komplett påbörjas det av en handläggare inom fyra veckor från ankomstdatum. Handläggaren arbetar sedan skyndsamt för att utreda och komma fram till ett beslut. Beroende på hur komplext ärendet är, tar det olika lång tid.
Handläggningstiden är den tid det tar för för att få ett beslut om bostadsanpassning. Sedan är det din tur att beställa anpassningen.

Överklagan

Du kan överklaga kommunens beslut, genom att skicka överklagan till oss. Vi skickar den vidare med alla andra handlingar till förvaltningsrätten.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.

Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifterr .

Kontakt

Pia Jansson
Arbetsterapeut, handläggare bostadsanpassningsbidrag
E-post: pia.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 48
Besök: Bergvägen 8
Adress: 44. Kommunrehabiliteringen 686 80 Sunne