Hämtning av dina sopor sker normalt en gång varannan vecka. Vill du ansöka om annat hämtningsintervall, uppehåll i hämtning eller delad avfallsbehållare, så hittar du information om det här.

Det viktigt att uppgifterna i din ansökan är korrekta. Med din ansökan intygar du att ditt hushållshållsavfall hanteras i enlighet med renhållningsordningens bestämmelser om undantag.

OBS! Information om slamtömning och dispenser för det hittar du här

Annat hämtningsintervall av sopor

För att få annat hämtningsintervall än normalt (varannan vecka) ska du antingen själv kompostera ditt matavfall, eller sortera ut matavfallet i kommunens behållare

Komposterar du själv ditt matavfall

Då kan du ansöka om ett längre hämtningsintervall för ditt restavfall,  det vill säga övriga sopor. Det gör du i två steg:

  1. Innan du kan ansöka om längre hämtningsintervall ska du ha anmält till kommunen att du komposterar ditt matavfall själv. Ansök med e-tjänst eller blankett:
    e-tjänst: Egen kompostering av organiskt hushållsavfall
    blankett: Anmälan om hemkompost
  2. Ansök om ändrat hämtningsintervall.
    Använd blankett Ansökan ändrat hämtningsintervall av avfall

Sorterar du ut matavfallet i kommunens behållare 

Då kan du ansöka om ett längre hämtningsintervall för ditt restavfall.
Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig, se kontaktinformation.

Uppehåll i hämtning av sopor

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning vid permanentbostad eller fritidshus om fastigheten inte används.
För permanentbostad gäller en sammanhängande tid om minst 12 månader och för fritidshus gäller minst en hel hämtningssäsongen (15/5-15/9).
Ansök med e-tjänst eller blankett:
e-tjänst: Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
blankett: Uppehåll i hämtning, ansökan

Gemensam sophämtning

Närboende fastigheter eller hushåll kan ansöka om att få dela avfallsbehållare för gemensam sophämtning. Det förutsätter bland annat att de gemensamma soporna ryms i en behållare.
Använd blankett: Ansökan om gemensam sophämtning

Befrielse från hämtning

Total befrielse från hämtning av avfall, handläggs av miljö- och byggnads nämnden.
Använd blankett: Ansökan om totalbefrielse att lämna hushållsavfall till kommunen 

Ägarbyte, uppsägning

Vid ägarbyte, uppsägning av VA och avfall skrivs abonnemanget över till nya ägarna.
Läs mer om att säga upp abonnemanget här

Avgifter vid ansökan om ändrat hämtningsintervall

Att ansöka om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall medför en avgift för handläggning av ansökan. Avgiften baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar. Att anmäla hemkompost medför en avgift för handläggning av anmälan. Avgiften baseras på kommunens fastställda taxa motsvarande 0,5 timmar. 


Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer information

GDPR

De uppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende, de behandlas med stöd av gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här