Kommunens största reningsverk ligger på Brårud och togs i drift år 2006.

Bilden visar Sunne reningsverk 

Beskrivning

Avloppsreningsverket är utformat för mekanisk-, biologisk- och kemisk rening samt slambehandling. Anläggningen är dimensionerad för 7 500 personekvivalenter. Slam från kommunens mindre reningsverk i V Ämtervik, Öjervik, Rottneros, Gräsmark och Lysvik liksom slam från ca 4 000 enskilda avloppsanläggningar och kommunala avloppsanläggningar, körs till reningsverket med slambilar för behandling. 

Via kommunsamverkan behandlas också avvattnat slam från Torsby och Munkfors kommuner och fett från storkök i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. 

Rötning

Slambehandlingen sker i en rötkammare, där slammet hygieniseras i en termofil process. Den gas som bildas under rötningsprocessen förbränns i en gaspanna och värmer lokaler och processer i reningsverket, vilket gör det självförsörjande på värmesidan. 

REVAQ

Sunne kommun är en av landets kommuner där reningsverket har erhållit ett certifikat,  som bevis på att vi uppfyller kraven enligt Svenskt Vattens certifieringssystem revaq "Renare vatten-bättre kretslopp". De kommuner som fått certifikat  i Värmland är  Sunne och Karlstad. I själva verket handlar det om fyra kommuner då Munkfors och Torsby kör sitt slam till Sunne.

Avloppsvattnet som renas innan det släpps ut  innehåller nyttigheter i form av näringsämnen och organiskt mullbildande material, som hamnar i det slam som bildas  och kan ingå  i ett kretslopp mellan stad och land.

Så tänk på hur du använder avloppet:              

  • I avloppet ska allt som passerat magen, det vill säga avföring och urin hamna.
  • Kemikalier, alla färger lämnas till kommunens återvinningscentral.
  • Tvätta inte penslarna i vasken.
  • Gamla mediciner lämnas till apoteket och inte i avloppet. 
  • Plast-, metall- och pappersförpackningar lämnas till förpackningsinsamlingen.
  • Torka ur fett och oljor i kärl med papper innan disk, vilket förhindrar stopp i ledningar. Genom att använda en miljötratt kan du minska mängden fett i avloppet. Miljötratten kan du få på tekniska kontoret, kommunhuset eller Holmby återvinningscentral.

                                                  

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne