Sunne kommun har en långsiktig cykelplan. Vartannat år revideras cykelplanen och kompletteras med inskickade förslag på gång- och cykelvägar som behövs. Med vår e-tjänst kan du skicka in ditt förslag till oss.

Den nuvarande planen är gjord i dialog med medborgarna i kommunen och antogs i kommunfullmäktige 6 februari 2017. Den är reviderad 2019 och 2021.

Lämna förslag på cykelväg med e-tjänst

Välkommen att lägga in ditt förslag till vart du tycker att det behövs gång- och cykelvägar. Cykelplanen revideras vartannat år och kompletteras med de förslag som skickats in under de två gånga åren. Använd vår e-tjänst "Nya cykelvägar, förslag" som du hittar här

Prioritering av cykelvägar

Syftet med cykelplanen är att utreda behovet av fler cykelvägar och i vilken ordning vi bör bygga dem. I den långsiktiga cykelplanen pekas 27 nya gång- och cykelvägar ut.
Gång- och cykelvägar till skolor ska prioriteras.

Prioritering av cykelvägar efter revideringen 2021 enligt följande:

  1. Borgeby-Torsberg
  2. Sunne-By
  3. Prästbol, söderut
  4. Lysviks tätort, norrut
  5. Norrgårdsgatan
  6. Sunne-Holmby
  7. Smidesvägen-Brårudsallén

Varje enskild cykelväg kräver utredning och planering för att kunna tas med i budgetarbetet. Cykelplanen ska fungera som ett beslutsunderlag och visa var behovet av gång och cykel-vägar är extra stort, främst utifrån faktorer som trafiksäkerhet och framkomlighet. Överlag bidrar fler och säkrare gång- och cykelvägar till att fler cyklar och att folkhälsan förbättras.

Cykelplanen och dess bilagor hittar du under rubriken Dokument