Sunne kommuns kommunfullmäktige har 2020 beslutat att Sunnes översiktsplan är aktuell tillsammans med det nya tematiska tillägget "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" - LIS-planen.

LIS-områdena i det nya tillägget ersätter därmed de områdena som är presenterade i översiktsplanen. Totalt pekas 20 LIS-områden ut intill 9 av kommunens sjöar.


Inom ett LIS-område kan byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter tillåtas trots att strandskydd gäller. Det generella strandskyddet vid våra sjöar och vattendrag sträcker sig upp till 100 meter från strandlinjen. Därutöver kan länsstyrelsen utvidga strandskyddet upp till 300 meter.


Genom LIS finns särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna, du kan läsa mer om hur processen kring dispens/upphävande från strandskydd går till i handlingen "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" (LIS).


Möjligheten att skapa utveckling genom att underlätta för boende och näringsverksamhet i anslutning till vatten är en viktig del i att stärka serviceunderlag och livskraft på landsbygden. De flesta LIS-områden omfattar privatägd mark. LIS-planen ska ge möjlighet för markägaren att utveckla sin fastighet.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne