Nu kan du tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Sunne tätort. Lämna dina synpunkter under perioden 9 mars – 11 maj 2022.

Nu finns ett reviderat planförslag – ett granskningsförslag – att lämna synpunkter på.

Utifrån de synpunkter som kommit in från allmänheten, myndigheter, företag och organisationer har Sunne kommun reviderat planförslaget och tagit fram ett granskningsförslag till en ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort.

Granskningsförslaget finns under rubriken Dokument (se i högerspalten), samt på Sunne bibliotek, Storgatan 39, och i kommunhuset, Kvarngatan 4.

9 mars – 11 maj 2022 (9 veckor) har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt:
till kommun@sunne.se
eller per post till Sunne kommun, 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Bakgrund

10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den gällande fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell och nu pågår arbetet med att ta fram en ny.

Under hösten och vintern 2021/22 har planförslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter:

  • Hösten 2020 hade vi öppna workshops och dialoger med invånare, företag, föreningar och privatpersoner
  • 30 juni – 15 september 2021 var det möjligt att lämna synpunkter på samrådsförslaget. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden.
I den fördjupade översiktsplanen tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen, men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

 planprocessen

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Lämna synpunkter senast 11 maj 2022
till kommun@sunne.se
eller per post till
Sunne kommun, 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne