En ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort är antagen av kommunfullmäktige. En vision över hur Sunne tätort ska utvecklas de kommande 20 åren..

Bakgrund

10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den gällande fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell och nu pågår arbetet med att ta fram en ny.

Under hösten och vintern 2021/22 har planförslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter:

  • Hösten 2020 hade vi öppna workshops och dialoger med invånare, företag, föreningar och privatpersoner
  • 30 juni – 15 september 2021 var det möjligt att lämna synpunkter på samrådsförslaget. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen
  • 9-11 mars 2022 var det möjligt att lämna synpunkter, redovisade i särskild sammanställning

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden.
I den fördjupade översiktsplanen tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen, men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

 planprocessen