Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2009.

Karta, fördjupad översiktsplan över Sunne tätort

Planområdets utsträckning framgår av kartan. Även närmast omgivande landsbygd ingår i planområdet. Du kan klicka på kartan för att öppna en större bild av planområdet.   

Ett arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan över Sunne tätort. Här via denna länk kan du läsa mer om den samt vara med och påverka.

Gällande fördjupad översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Arbetet med planen påbörjades hösten 2007 med en ortsanalys. Inriktningen av  planarbetet bestämdes i ett planprogram som fastställdes i september 2008. Till planen hör en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en trafikutredning. Se under rubriken Dokument. Andra utredningar av betydelse för planen är bland annat Miljöstrategi 2018 - 2030 (Se under rubriken Dokument) och en parkeringsinventering. 

Viktiga delar av översiktsplanen är ny genomfartsväg och bro norr om tätorten, nya bostäder i centrum och söder om kyrkan samt nya industri- och arbetsområden i nordost och längs Europaväg 45. Besöksnäringen får möjlighet att utvecklas söder om tätbebyggelsen, i närheten av Fryken. 

Gällande fördjupade översiktsplan har setts över

Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort har setts över och beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-10 att den inte längre är aktuell i förhållanden till kraven enligt plan- och bygglagen 3 kap 5 § då stora delar av planen har genomförts och övriga delar av planen är beroende av byggnationen av en ny bro över sundet. Därav har kommunen ett uppdrag att ta fram en ny fördjupade översiktsplan över Sunne tätort.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne