Fördjupade översiktsplaner finns för delar av kommunen, främst tätorterna.

Områdesplan över Lysvik

Den kommunomfattande översiktsplanen kan fördjupas, det vill säga göras mer detaljerad, för delar av kommunens område genom att kommunen upprättar en så kallad fördjupad översiktsplan. En sådan plan upprättas vanligtvis för tätorter eller andra delar av en kommun där mera omfattande exploatering planeras.

Vad visar den fördjupade översiktsplanen?

Den fördjupade översiktsplanen ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet de närmast kommande 15-20 åren. Planen är vägledande för framtida kommunala beslut men ger inga byggrätter. Det krävs att kommunen tydligt redovisar skälet till att man eventuellt frångår planen vid ett beslut. Översiktsplanen är även en överenskommelse mellan stat och kommun om hur kommunen avser att hantera eventuella riksintressen i planområdet.

Områden med fördjupade översiktplaner

I Sunne kommun finns fördjupningar för tätorterna Sunne, Lysvik, Gräsmark, Västra Ämtervik, Rottneros och Östra Ämtervik, samt för Finnfallet och Rv 45 Rottneros-Ulfsby. Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort har antagits av kommunfullmäktige i juni 2009. Övriga fördjupningar ingår i den nya översiktsplanen som antogs 2011. 
 

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne