Fördjupade översiktsplaner finns för delar av kommunen, främst tätorterna.

Områdesplan över Lysvik

Fördjupningar av översiktsplanen upprättas för delar av kommunen eller för speciella sektorsintressen när man vill belysa och redovisa den planerade utveckling ytterligare men på ett närmare avstånd än i översiktsplanen. Fördjupade översiktsplaner gäller och ska läsas tillsammans med aktuell översiktsplan.

Vad visar den fördjupade översiktsplanen?

Den fördjupade översiktsplanen ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden. I den fördjupade översiktsplanen tar men fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut men ger inga byggrätter.

Önskar kommunen att frångå planen vid beslut krävs att skälet till det redovisas tydligt. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun om hur kommunen avser att hantera bland annat eventuella riksintressen i planområdet.

Områden med fördjupade översiktsplaner

I Sunne kommun finns fördjupningar för Sunne tätort. Den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort har antagits av kommunfullmäktige i juni 2009. Övriga fördjupningar som Lysvik, Gräsmark, Västra Ämtervik, Rottneros och Östra Ämtervik, samt för Finnfallet ingår i den kommunövergripande översiktsplanen som antogs 2011.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne