Översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändningen. Översiktsplanen för hela kommunen gäller sedan 2013.

Översiktsplanen ger möjlighet att bygga nära 300 nya bostadshus i de mindre tätorterna samt att skapa nya industri- och arbetsområden.

I kommunens västra del redovisas tre områden för sammanlagt ca 90 vindkraftverk.
Dessutom redovisar planförslaget utbyggnad av nya vägar för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Planen ger även allmänna riktlinjer för hur värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och var dispens från strandskyddet ska kunna ges med hänsyn till utveckling av landsbygden.

Planhandlingarna finns i högerspalten.

Översiktsplanen är inte jurisiskt bindande men den är vägledande vid kommunens fysiska planering och vid lovprövning.

Gällande översiktsplan har setts över

Översiktsplanen har setts över och beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-10 att den fortfarande vara aktuell i förhållanden till kraven enligt plan- och bygglagen 3 kap 5 § tillsammans med tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-planen. LIS-planen går att finna i fliken i högerspalten. 

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne