Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är en plan som beskriver kommunens mål och framtidsvision. Alla kommuner i Sverige måste ha en översiktsplan, enligt plan- och bygglagen, som omfattar hela kommunen. 

Översiktsplanen ska vara lättläst och tydligt visa innebörden och konsekvenserna av den. Kommunerna ska visa hur de ska bevara viktiga natur- och kulturområden.

Översiktsplanen ska vara en grund till beslutsfattande när det gäller mark och vattenanvändning i kommunen och även visa vilka användningsområden dessa områden lämpar sig bäst till.

Översiktsplanen är översiktlig och den är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen ska visa vilka exploateringsmöjligheter för exempelvis småhus och industriverksamhet som finns.

Översiktsplanen ska också innehålla vilka riksintressen som finns och hur man ska bevara dem.

Sunne kommuns översiktsplan började gälla 2013.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne