Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag som belyser allmänna intressen. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen behandlar långsiktiga frågor om mark- och vattenanvändning, om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är en plan som beskriver kommunens mål och framtidsvision. Översiktsplanen lagregleras genom 3 kap plan- och bygglagen. Alla kommuner i Sverige måste ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen och ska hållas aktuell, vilket innebär att varje mandatperiod ska ta ställning till planens aktualitet.

Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Kommunen har ansvar för att planera markanvändning på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sunne kommuns översiktsplan började gälla 2013.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park. Johanna är föräldraledig sep-20 till maj-21. Kontakta under denna period Leif Jansson 0565-163 59 eller e-post: leif.jansson@sunne.se
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne