Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag som belyser allmänna intressen. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen behandlar långsiktiga frågor om mark- och vattenanvändning, om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är en plan som beskriver kommunens mål och framtidsvision. Översiktsplanen lagregleras genom 3 kap plan- och bygglagen. Alla kommuner i Sverige måste ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen och ska hållas aktuell, vilket innebär att varje mandatperiod ska ta ställning till planens aktualitet.

Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Kommunen har ansvar för att planera markanvändning på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sunne kommuns översiktsplan började gälla 2013.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne