Planprocessen startar när kommunen ger ett positivt planbesked eller planuppdrag. Planprocessen styr hur framtagandet av en detaljplan ska gå till.

Hur man upprättar en detaljplan regleras i en väl definierad process enligt plan- och bygglagen (PBL). Att upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan tar ungefär ett år från planuppdrag tills det att planen vunnit laga kraft.

Framtagandet av en detaljplan är en kommunal angelägenhet som ska ske i en öppen, demokratisk process. PBL anger hur sakägare, myndigheter och allmänhet ska ha insyn i processen och hur dom kan ta del av planen och lämna synpunkter.

Under rubriken Länkar hittar du Boverkets webbsida om planprocessen.

Kommunen kan välja att använda sig utav ett standard-, utökat-, begränsat-, eller samordnat förfarande i arbetet med att ta fram en detaljplan som regleras i plan- och bygglagens 5 kapitel.

Förslag till detaljplaner som är förenligt med översiktsplanen, som inte har ett stort allmänt intresse eller anses vara av stor betydelse kan handläggas med ett standard-, eller begränsat förfarande. Om inte förutsättningarna för ett standardförande uppfylls ska ett utökat förfarande användas.

Planprocessen steg för steg

Planprocessens olika steg beskrivs enklast med ett flödesschema. 

Planbesked

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en förfrågan om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom att kommunen själva initierar det.

Sedan utreder kommunen förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om kommunen ska påbörja en planprocess. Därmed ger kommunstyrelsen ett så kallat planbesked som antingen är positivt eller negativt.

Den som vill göra en ny detaljplan eller ändra en detaljplan ska ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen, som beslutar om planuppdrag. Läs mer om att ansöka om planbesked här

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samrådshandlingarna publiceras på respektive plansida på kommunens hemsida och finns även tillgängliga på Sunne bibliotek. 

Vid ett utökat förfarande ska kommunen kungöra förslaget, via lokaltidningarna samt kommunens anslagstavla, var planförslaget finns tillgängligt och vilket område detaljplanen avser. Sedan sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till inkomna förslag.

Granskning

När planförslaget har varit ute på samråd och eventuellt ändrats inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under minst två veckor vid ett standardförfarande och tre veckor vid ett utökat.

Under granskning ges ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. För att vara säker på att senare kunna ha rätten att överklaga beslutet om antagande av detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Antagande

Kommunfullmäktige fattar normalt antagandebeslutet. De sakägare som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får rätt att överklaga beslutet.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne