Hur man upprättar en detaljplan regleras i plan- och bygglagen, att göra en detaljplan tar ungefär ett år från planuppdrag tills det att planen vunnit laga kraft.

Hur en detaljplan ska handläggas styrs av plan- och bygglagen (PBL).
I lagen anges hur sakägare, myndigheter och allmänhet ska ha insyn i processen och möjlighet att påverka utformningen.
Under rubriken Länkar hittar du Boverkets webbsida om planprocessen.

Planprocessen steg för steg

Planprocessens olika steg beskrivs enklast med ett flödesschema. 

Planbesked

Den som vill göra en ny detaljplan eller ändra en detaljplan ska ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen, som beslutar om planuppdrag. Läs mer om att ansöka om planbesked här

Samråd och granskning

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Samrådshandlingarna publiceras på respektive plansida och finns även tillgängliga i Miljö- och byggenhetens lokaler, Kvarngatan 6, Sunne och på Sunne bibliotek.

Samrådet ska pågå i minst tre veckor (se uppgift om tid på respektive plansida). Den som inte framfört skriftliga synpunkter inom tiden för samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
Skriftliga synpunkter ska lämnas till: Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommun@sunne.se

Meddelande om antagande av detaljplan

Meddelande om när en detaljplan är antagen av kommunfullmäktige meddelas på följande sätt: Justerat protokoll sätts upp på kommunens anslagstavla och information publiceras på respektive detaljplans webbsida.

Överklaga beslut

Om du senast innan granskningstidens utgång lämnat in synpunkter på planförslaget som inte blivit tillgodosedda kan du, om du blir berörd av beslutet, överklaga det hos Mark- och miljödomstolen.

Har din överklagan kommit in i rätt tid skickas handlingarna vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning, om inte beslutet ändras.  
För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla. (Se detaljplanens handling/webbsida för datum.)

 • Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange nämnd och paragraf i protokollet
 • Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
 • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder er uppfattning
 • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • Skicka eller lämna in din överklagan till Kommunstyrelsen i Sunne:
  Adressen är: SUNNE KOMMUN 
  1. Kommunstyrelsen
  686 80 SUNNE

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne