Sunne kommun har upprättat en detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort i syfte att utöka planberedskapen för industri och verksamheter på Holmby.

Planområdet är beläget öster om flygfältet och norr om väg 888, Gräsmarksvägen. Området ligger i anslutning till befintligt industri-/verksamhetsområde. Planområdet omfattar cirka 13,9 hektar och består till största del av jordbruksmark, men även en mindre del av en skogsdunge.

Status just nu

Kommunfullmäktige beslutade 20 april 2020 (Kf § 40) att anta detaljplanen för del av Holmby 2:1.

Detaljplanen vann laga kraft 18 maj 2020.

 

bild på planprocessen, beslut som har vunnit laga kraft

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne