Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för Tingshuset med dess tomt. Syftet är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och ändra användningen av Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden.

Sunne kommun har tagit fram en detaljplan för Tingshuset med dess tomt. Planens syfte är att möjliggöra för byggnader med bostadsändamål och möjliggöra ändrad användning för Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden. Planen möjliggör för att bygga bostäder både framför och bakom Tingshuset.

Planområdet omfattar fastigheten 3:34 och del av 3:292 i Sunne tätort, det är Tingshustomten samt gatumarken i väst, öst och söder. Planområdet är beläget ca 600 m från Sunne centrum, längs Ekebyvägen på området Leran, planområdet är totalt ca 11 500 m2. Planförslaget stämmer delvis överens med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

 

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne