En tomtindelning gäller som fastighetsindelningsbestämmelse i kvarteret söder om Järnvägsparken. Kommunstyrelsen har beslutat att upphäva tomtindelningen.

En tomtindelning som gällde för fastigheterna Sundsvik 14:1, 14:4-11, 14:13 och 14:14 har genom beslut av kommunstyrelsen den 22 augusti 2017 upphävts.

Anledningen till upphävandet är att en fastighetägare inom området har hos kommunen ansökt om att få den upphävd för att möjliggöra en ändrad fastighetsindelning.

Upphävandet av tomtindelningen innebär att förändringar vid fastighetsbildning och eventuellt framtida byggande underlättas.

Handlingarna som kommunstyrelsen antog finns i högerspalten under dokument.

Förslag till upphävande av tomtindelningen var under tiden 18 april - 11 maj 2017 ute på samråd och alla sakägare godkände upphävandet. Andra inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i dokumentet "Samrådsredogörelse" i högerspalten.

Den som är berörd och lämnat in synpunkter på upphävandet som inte blivit tillgodosedda har möjlighet att överklaga kommunstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 14 september 2017. I dokumentet "Meddelande om upphävande" i högerspalten kan du läsa hur du gör för att överklaga beslutet.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne