Planförslaget innebär att befintliga studentbostäder kan beviljas permanent bygglov och att ytterligare ett hyreshus kan byggas. Planförslaget antogs av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016.

Bild på befintlig byggnad på Brårud 3:92

Studentbostäderna på Brårud byggdes 2007 med tillfälligt bygglov till 2016-12-31, att bygglovet blev tillfälligt var för att åtgärden inte var förenlig med gällande detaljplan. För att kunna ge ett permanent bygglov för bostäderna krävs att en ny detaljplan upprättas. Sunne Bostads AB inkom därför i december 2015 med en ansökan om planbesked för området i syfte att kunna få permanent bygglov för bostäderna.

Planförslaget innebär att de befintliga studentbostäderna kan beviljas permanent bygglov och att ytterligare ett hyreshus kan byggas på fastigheten Brårud 3:92. Brårud 3:93 får användningen skola och får i "korsmarken" bebyggas med komplementsbyggnader.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Under samråds- och granskningstiden har det funnits möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.

Den 11 oktober 2016 antogs planförslaget av Kommunstyrelsen. Planhandlingarn hittar du i högerspalten under "Dokument".

Den som framfört skrifliga synpunkter senast innan granskningstidens utgång, som bli berörd av beslutet kan överklaga det till Mark- och miljödomstolen senast den 3 november 2016. Hur man överklagar framgår i dokumentet "Meddelande om antagande" i högerspalten.

bild på planprocessen, antagandeskede

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne