Detaljplanen möjliggör en ändrad användning av Hotell Selma Lagerlöf och skyddar kulturhistoriska värden på Sundsbergs gård.

Bild på hotell Selma

Detaljplanen tillåter bostäder och centurmverksamhet i före detta Hotell Selma. Detaljplanen skapar även planmässiga förutsättningar för ett ansvarsfullt förvaltande av befintlig värdefull bebyggelse på Sundsbergs gård.

Planhandlingar hittar du i högerspalten under "Dokument". Planen har under planprocessen varit ute på samråd och på granskning. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i handlingarna "Samrådsredogörelse" och "Granskningsutlåtande" i högerspalten.  

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne