Detaljplanen möjliggör en ändrad användning av Hotell Selma Lagerlöf och skyddar kulturhistoriska värden på Sundsbergs gård.

Bild på hotell Selma

Detaljplanen tillåter bostäder och centurmverksamhet i före detta Hotell Selma. Detaljplanen skapar även planmässiga förutsättningar för ett ansvarsfullt förvaltande av befintlig värdefull bebyggelse på Sundsbergs gård.

Planhandlingar hittar du i högerspalten under "Dokument". Planen har under planprocessen varit ute på samråd och på granskning. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i handlingarna "Samrådsredogörelse" och "Granskningsutlåtande" i högerspalten.  

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne