Detaljplanen möjliggör en ändrad användning av Hotell Selma Lagerlöf och skyddar kulturhistoriska värden på Sundsbergs gård.

Bild på hotell Selma

Detaljplanen tillåter bostäder och centurmverksamhet i före detta Hotell Selma. Detaljplanen skapar även planmässiga förutsättningar för ett ansvarsfullt förvaltande av befintlig värdefull bebyggelse på Sundsbergs gård.

Planhandlingar hittar du i högerspalten under "Dokument". Planen har under planprocessen varit ute på samråd och på granskning. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i handlingarna "Samrådsredogörelse" och "Granskningsutlåtande" i högerspalten.  

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne