Detaljplanen för Prostgården möjliggör för bostäder och bed-and-breakfast.

På fastigheten Torvnäs 1:15, kallad Prostgården, bedrivs ett bed-and-breakfast. Verksamheten omfattar 22 bäddar och håller öppet året runt. Vissa byggnader inom fastigheten används som bostad och enligt gällande detaljplan får fastigheten endast användas för bostadsändamål.

Fastigheten Torvnäs 1:48 är nybyggd med bostadshus och har i samband med Prostgårdens ändrade användning behov av möjlighet till viss avskärmning.

Verksamheten bedrevs tidigare med ett tillfälligt bygglov och det fanns en önskan att få ett permanent tillstånd samt möjlighet att utöka med konferens och något extra evenemang per år. En ny detaljplan upprättades för att möjliggöra Prostgårdens multifunktionella användning.

Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan.

Processchema planprocessen 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne