Detaljplanen ger möjlighet för byggnader med bostäder, kontor och handel på den s k. Hotell Nilsson-tomten.

(Illustration: Mondo Arkitekter)

Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse för bostäder, kontor och handel på den s.k. ”Hotell Nilsson-tomten” Sundsvik 1:27 i hörnet Storgatan/Mejerigatan. För att samordna och lösa de trafik- och parkeringsfrågor som en exploatering på tomten medför, omfattar planområdet även de angränsande fastigheterna västerut mot Bryggargatan.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning innan den antogs av kommunfullmäktige. De handlingar  som antogs av kommunfullmäktige finns i högerspalten under "dokument".

bild på planprocessen, laga kraft

Historik

Fastigheten där Hotell-Nilsson tidigare låg har inte varit bebyggd sedan mitten på 70-talet, då hotellet som stod där brann ner.

Efter att hotellet brann ner planerades området för kommunhus och bibliotek men planen förverkligades aldrig och idag används området som tillfällig parkering. 

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne