Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan. Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen och den gäller sedan januari 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder i flerbostadshus i centrala Sunne.

Planområdet omfattar del av fastigheten Leran 3:292 och avgränsas i söder av Magasinsgatan, i öster av Lerälven, i norr av Hasses Handelsträdgård och Dahlqvisthuset och i väster av Ekebyvägen. 

Planen är förenlig med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort.

Detaljplan för del av fastigheten Leran 3:292 antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19, planen gäller sedan januari 2018.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne