Planförslaget innebär utökade användningsmöjligheter av Köpmangården. Planen antogs av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökade användningsområden för Köpmangården och att skydda de kulturhistorska värden som finns hos byggnaden. Planförslaget innebär att Köpmangården får användas för "centrumverksamhet", vilket innefattar bland annat handel, restaurang, café, kontor, bibliotek etc.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Under samråds- och granskningstiden har det funnits möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.

Den 11 oktober 2016 antogs planförslaget av Kommunstyrelsen. Planhandlingarn hittar du i högerspalten under "Dokument".

Den som framfört skrifliga synpunkter senast innan granskningstidens utgång, som bli berörd av beslutet kan överklaga det till Mark- och miljödomstolen senast den 3 november 2016. Hur man överklagar framgår i dokumentet "Meddelande om antagande" i högerspalten.

bild på planprocessen, antagandeskede

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne