Detaljplanen möjliggör nybyggnation av bostäder, centrumverksamheter och parkering.

Kvarteret mellan Kvarngatan och Parkgatan i centrala Sunne planeras att byggas ut med fler bostäder och handelslokaler. Detaljplanens syfte är att ta fram en ny kvartersutformning som möjliggör högre utnyttjandegrad och som samtidigt tillgodoser en kvalitativ miljö för boende och besökare.

Med utbyggnad av kvarteret försvinner ett antal befintliga parkeringsplatser, samt att nytt parkeringsbehov uppstår i samband med nya bostäder och affärsverksamheter. För att tillgodose parkeringsbehovet finns möjlighet att anlägga en parkering i södra delen av Järnvägsparken.

Under planprocessen har planen har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning finns sammanställda och kommenterade i dokumenten "samrådsredogörelse" och "granskningsutlåtande" i högerspalten.

 bild på planprocessen, laga kraft

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne