Detaljplanen möjliggör nybyggnation av bostäder, centrumverksamheter och parkering.

Kvarteret mellan Kvarngatan och Parkgatan i centrala Sunne planeras att byggas ut med fler bostäder och handelslokaler. Detaljplanens syfte är att ta fram en ny kvartersutformning som möjliggör högre utnyttjandegrad och som samtidigt tillgodoser en kvalitativ miljö för boende och besökare.

Med utbyggnad av kvarteret försvinner ett antal befintliga parkeringsplatser, samt att nytt parkeringsbehov uppstår i samband med nya bostäder och affärsverksamheter. För att tillgodose parkeringsbehovet finns möjlighet att anlägga en parkering i södra delen av Järnvägsparken.

Under planprocessen har planen har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning finns sammanställda och kommenterade i dokumenten "samrådsredogörelse" och "granskningsutlåtande" i högerspalten.

 bild på planprocessen, laga kraft

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne