Detaljplanens syfte är att utöka verksamhetsområde för industri på Holmby. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige i Sunne den 8 maj, beslutet vann laga kraft den 7 juni 2017.

översiktsbild på planområdet

Detaljplanens syfte är att utöka verksamhetsområde för industri på Holmby.

Planområdet ligger i anslutning till befintligt industriområde på Holmby. Området är beläget väster om E45, söder om Gräsmarksvägen och norr om Bergavägen.
Planområdet omfattar ca 3,6 ha varav 3,3 ha är planerad för industri- och verksamhetsområde.

I kommunens fördjupade översiktsplan från 2009 (FÖP) anges planområdet som ”Industri och arbetsområde, nyexploatering”.

Den 8 maj beslutade kommunfullmäktige i Sunne att anta planförslaget. Beslutet vann laga kraft den 7 juni 2017.

I högerspalten under "Dokument" finns planhandlingarna.

 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Dokument