Sunne kommun har tagit fram en ny detaljplan för gamla Åmbergskolan med dess tomt. Syftet är att ändra användningen för gamla Åmbergskolans byggnad från allmänt ändamål till centrumverksamhet och bostäder.

Gamla Åmbergskolan, fastigheten Åmberg 6:252, ligger i mitten av Sunnes tätort. Fastigheten omfattas av skogsområde i norr, ”nya Åmbergskolan” i öst samt bostadsbebyggelse i söder och väst. Fastigheten angränsar även till Åmbergsvägen. Planområdet omfattar cirka 1 950 kvadratmeter.

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området som ”Oförändrad och tillkommande tätbebyggelse”. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne