Detaljplan för Skäggeberg 15:148 möjliggör för 8 nya lägenheter på Boställvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 8 nya lägenheter vid Höglundagatan/Boställvägen, där lägenheterna utformade för boende i behov av särskilt stöd finns sedan tidigare.

På den intilliggande fastigheten Skäggeberg 15:168 ligger ett kommunförråd och marken får enligt gällande detaljplan användas för småindustri. Syftet är också att anpassa planbestämmelserna för denna fastighet, för att minska risken för störningar gentemot de nya bostäderna.

Processchema planprocessen

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne