Detaljplan för Skäggeberg 15:148 möjliggör för 8 nya lägenheter på Boställvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 8 nya lägenheter vid Höglundagatan/Boställvägen, där lägenheterna utformade för boende i behov av särskilt stöd finns sedan tidigare.

På den intilliggande fastigheten Skäggeberg 15:168 ligger ett kommunförråd och marken får enligt gällande detaljplan användas för småindustri. Syftet är också att anpassa planbestämmelserna för denna fastighet, för att minska risken för störningar gentemot de nya bostäderna.

Processchema planprocessen

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne