Askersby med jordbruksbebyggelse och odlingslandskap är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Syftet med områdesbestämmelserna är att skydda den värdefulla kulturmiljön.

Kommunen vill säkra områdets värden genom att upprätta områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa att bebyggelseutvecklingen i det utpekade området kan ske med beaktande av de kulturvärden som finns i form av äldre bebyggelse och bebyggelsemiljöer.

Planen har vunnit laga kraft.

Dokument