Detaljplanen har tagits fram för att skydda Slottets kulturhistoriska värde och samtidigt öka byggnadens användningsområden. Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2014.

Slottet

Slottet är en av Sunnes äldsta byggnader. Slottets användning reglerades tidigare med beteckningen 'A-Allmänt ändamål'. 'A-Allmänt ändamål' är en äldre beteckning avsedd för verksamheter med offentlig huvudman. Genom att ändra byggnadens användningsområden genom en bestämmelse 'C-centrumverksamhet' kan byggnaden användas för andra verksamheter som till exempel kontor, butik, café, kultur med mera. Skyddsbestämmerlser har införts så att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.Bild på processchema som visar laga kraftskedet