Planprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet. Vill du ändra en detaljplan ska du ansöka om ett planbesked. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om planbesked.

En detaljplan kan påbörjas på olika sätt. Detaljplan krävs vid utbyggnader av områden och för ändrad användning av en fastighet eller ett område. Ofta ansöker markägare eller exploatörer om att detaljplaner ska upprättas, för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan påbörjas genom initiativ av kommunen, för att få till stånd en förändring eller lösa frågor som till exempel nya bostads- eller industriområden med mera.

Ansökan om planbesked

Prövning om detaljplan får upprättas görs av kommunstyrelsen. Ansökan skickas till kommunstyrelsen, adress hittar du i högerspalten.
Den administrativa handläggningen under planprocessen utförs av miljö, plan och bygg.

Ett beslut om planbesked kostar cirka 12.000 kronor och betalas av den som ansöker om planbesked. Därefter påbörjas planarbetet och ett planavtal tecknas där kostnader och ansvar fördelas.

Kontakt

Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

e-post: kommunstyrelsen@sunne.se