Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort.

Planförslaget omfattar ett ca 16 ha markområde mellan befintlig industrimark norr om gräsmarksvägen och flygfältet. 

Planförslaget innebär att industrier och verksamheter kan bebyggas inom området.

Du hittar planhandlingarna i högerspalten under "Dokument". 

Planen har varit ute på samråd, inkomna synpunkter sammaställs just nu och revidras inför nästa steg, granskning. 

Förutom planhandlingarna i högerspalten pågår följande utredningar i området:

Geoteknisk undersökning - översiktlig undersökning för att få svar på markens sammanställning och bedöma markens stabilitet.

Miljöteknisk markundersökning - en gamal bilskrot har bedrivits inom planområdets mellestra del, denna undersöks för eventuella markföroreningar.

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne