Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort. Fram till den 15 januari finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget omfattar ett ca 16 ha markområde mellan befintlig industrimark norr om gräsmarksvägen och flygfältet. 

Planförslaget innebär att industrier och verksamheter kan bebyggas inom området.

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget för detaljplan Holmby. Samrådshandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument"

Hanglingarna finns även tillgängliga 18 dec 2018-15 jan 2019 på biblioteket i Sunne, mån – ons 10.00 - 18.00, tors 10.00- 19.00, fre 10.00-18.00, lör 10.00 - 14.00 (Obs stängt 23/12 – 26/12 och 30/12 – 1/1 2019)

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 15 januari 2019 till

Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Förutom planhandlingarna i högerspalten pågår följande utredningar i området:

Geoteknisk underskning - översiktlig undersökning för att få svar på markens sammanställning och bedöma markens stabilitet.

Miljöteknisk markundersökning - en gamal bilskrot har bedrivits inom planområdets mellestra del, denna undersöks för eventuella markföroreningar.