Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort i syfte att utöka planberedskapen för industri och verksamheter på Holmby.

Planområdet är beläget öster om flygfältet och norr om väg 888, Gräsmarksvägen. Området ligger i anslutning till befintligt industri-/verksamhetsområde. Planområdet omfattar cirka 13,9 hektar och består till största del av jordbruksmark, men även en mindre del av en skogsdunge.


Planområdet frångår den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009) där området är utpekat som "Jord- och skogsbruk, oförändrat". Däremot är marken kring fastigheterna utpekade som "industri och arbetsområde, ny exploatering, detaljplan finns", "teknisk anläggning, oförändrad" och "kommunikation, oförändrad". Planförslaget anses därför ändå ha motiv för ändrad användning till industrimark.


Planen har varit ute på granskningsremiss för berörda sakägare och myndigheter. Vi jobbar nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna och revidera detaljplanen inför antagande.

bild på planprocessen, granskningsskedet

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne