Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för Tingshuset med dess tomt. Syftet är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och ändra användningen av Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden.

Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för Tingshuset med dess tomt. Planens syfte är att möjliggöra för byggnader med bostadsändamål och möjliggöra ändrad användning för Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden. Planen möjliggör för att bygga bostäder både framför och bakom Tingshuset.

Planområdet omfattar fastigheten 3:34 och del av 3:292 i Sunne tätort, det är Tingshustomten samt gatumarken i väst, öst och söder. Planområdet är beläget ca 600 m från Sunne centrum, längs Ekebyvägen på området Leran, planområdet är totalt ca 11 500 m2. Planförslaget stämmer delvis överens med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Planen är antagen av kommunfullmätkige

Detaljplan för Tingshuset, fastigheterna Leran 3:34 och del av Leran 3:292, antogs av kommunfullmäktige 2021-05-17.
Inkomna synpunkter under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtandet.

Överklaga senast 11 juni

Om du senast innan granskningstidens utgång lämnat in synpunkter på planförslaget som inte blivit tillgodosedda kan du, om du blir berörda av beslutet, överklaga det hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandet sker på följande sätt:
Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange nämnd och paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Kommunstyrelsen i Sunne.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning om inte beslutet ändras.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 2021-06-11.

Adressen är: SUNNE KOMMUN
1. Kommunstyrelsen
686 80 SUNNE

 

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne