Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för Tingshuset med dess tomt. Syftet är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och ändra användningen av Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden.

Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för Tingshuset med dess tomt. Planens syfte är att möjliggöra för byggnader med bostadsändamål och möjliggöra ändrad användning för Tingshusbyggnaden, samt att skydda de kulturvärden som finns hos Tingshusbyggnaden. Planen möjliggör för att bygga bostäder både framför och bakom Tingshuset.

Planområdet omfattar fastigheten 3:34 och del av 3:292 i Sunne tätort, det är Tingshustomten samt gatumarken i väst, öst och söder. Planområdet är beläget ca 600 m från Sunne centrum, längs Ekebyvägen på området Leran, planområdet är totalt ca 11 500 m2. Planförslaget stämmer delvis överens med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Status just nu

Planen har varit ute på granskningsremiss för berörda sakägare och myndigheter. Vi jobbar nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna och revidera detaljplanen inför antagande.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

bild på planprocessen, granskningsskedet

 

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne