Sunne kommun har tagit fram ett planförslag som skyddar kulturvärden och möjliggör ändrad användning av tingshuset till bostäder och kontor samt möjliggör för att bygga bostäder både framför och bakom tingshuset.

Planområdet omfattar fastigheten Leran 3:34 och del av 3:292 i Sunne tätort, det är tingshustomten samt gatumarken i väst, öst och söder. Syftet med planförslaget är att skydda kulturvärden och möjliggöra för ändrad användning för tingshuset samt att möjliggöra för nya byggnader både framför och bakom tingshuset. Planförslaget stämmer delvis överens med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 14 mars- 5 april 2017. Samrådshandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument".

Synpunkter som kom in under samrådet finns sammanställda och kommenterade i dokumentet Samrådsredogörelse.

Planprocessen kommer fortsätta med att ytterligare utredning i frågor rörande bland annat, men inte uteslutande, kulturmiljö, miljömål, hänsynsbestämmelser, exploatering, m.m.

Ytterligare utredningar och slutsatser införs i planförslaget som revideras. När handlingarna reviderats ska planen granskas, då finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget återigen.

bild på planprocessen, granskningsskedet

 

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne