Granskning av förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Välkommen att lämna synpunkter på planen fram till den 28 februari.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Planens syfte är att ändra mark-användningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till parkerings-plats och infart på kvartersmark.

Avsikten med den ändrade markanvändningen är att marken ska säljas av kommunen till enskild.

Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen. Planområdet omfattar del av två fastigheter – Sundsvik 1:65 samt till en mindre del Sundsvik 10:10. Planområdets areal är ca 1250 kvadratmeter.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. Det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Lämna skriftliga synpunkter senast 28 februari

Det finns under perioden 9-28 februari 2022 möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. 
Granskningshandlingarna, vilka du kan lämna synpunkter på, finns under rubriken Dokument på den här sidan

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga under tiden 9-28 februari 2022 på:

  • Biblioteket, Sunne:
    måndag – onsdag 10.00 - 18.00, torsdagar 10.00- 19.00, fredagar 10.00-18.00, lördagar 10.00 - 14.00, söndagar: stängt.

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast den 28 februari 2022 till:
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne
eller via e-post till kommun@sunne.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.