Sunne kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken i syfte att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Det finns fram till den 16 oktober möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till en ändring av detaljplan för Lerbrobacken. Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark något och införa en bestämmelse om skydd för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov. Ändringen medför även borttagning av planbestämmelsen F (byggnadssätt och antal lägenheter) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad. Detta möjliggör för framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne. Planområdet angränsas av bostäder i form av småhus i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven samt skog och obebyggd mark i syd. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009).

Det finns nu möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till ändring av detaljplan för Lerbrobacken. Samrådshandlingarna finns tillgängliga 25 september till 16 oktober 2019 här på hemsidan i högerspalten under "Dokuemt". Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket, Storgatan 39, Sunne.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 16 oktober 2019 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

 

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne