Sunne kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken i syfte att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till en ändring av detaljplan för Lerbrobacken. Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark något och införa en bestämmelse om skydd för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov. Ändringen medför även borttagning av planbestämmelsen F (byggnadssätt och antal lägenheter) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad. Detta möjliggör för framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne. Planområdet angränsas av bostäder i form av småhus i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven samt skog och obebyggd mark i syd. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009).

Status just nu

Planen har varit ute på granskningsremiss för berörda sakägare och myndigheter. Vi jobbar nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna och revidera detaljplanen inför antagande.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne