Sunne kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken i syfte att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för Lerbrobacken. Syftet med ändringen  är att möjliggöra för mer exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus. Planområdet angränsas av bostäder i form av småhus i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven samt skog och obebyggd mark i syd. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009).

Planen har varit ute på samråd, inkomna synpunkter sammanställs och bearbetas inför nästa steg i planprocessen.

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne