Sunne kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för Hensgård, Västra Ämtervik. Det finns fram till den 24 juli möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Sunne kommun har fått in en ansökan och därefter tagit fram ett förslag om att upphäva detaljplanen för Hensgård i Västra Ämtervik.

Detaljplanens huvudsakliga syfte var att reglera befintlig bebyggelse och möjliggöra för en exploatering av fritidsbebyggelse om sex hus. Ett upphävande av detaljplanen innebär att ramarna för byggrätten som detaljplanen reglerade tas bort och istället kommer enskilda bygglovsprövningar att regleras genom plan- och bygglagen, vilket kan bland annat innebära möjlighet för större byggrätt för fastigheterna inom detaljplanen.

Förslaget var under våren ute på samråd, inkomna synpunkter från samrådet finns sammanställda och kommenterade i samrådsredogörelsen. 

Det finns möjlighet att, fram till den 24 juli, framföra synpunkter igen på förslaget till upphävande av detaljplanen.

Granskningstiden är 3- 24 juli 2019 och samtliga granskningshandlingar hittar du i högerspalten under "Dokument", granskningshandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Sunne och i kommunhusets reception. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 24 juli 2019 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att upphäva detaljplanen.

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Dokument