Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för gamla Åmbergskolan med dess tomt. Syftet är att ändra användningen för gamla Åmbergskolans byggnad från allmänt ändamål till centrumverksamhet och bostäder.

Gamla Åmbergskolan, fastigheten Åmberg 6:252, ligger i mitten av Sunnes tätort. Fastigheten omfattas av skogsområde i norr, ”nya Åmbergskolan” i öst samt bostadsbebyggelse i söder och väst. Fastigheten angränsar även till Åmbergsvägen. Planområdet omfattar cirka 1 950 kvadratmeter.

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området som ”Oförändrad och tillkommande tätbebyggelse”. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.

Status just nu

Granskning

Allmänna utskottet beslutade den 16 september 2020 att sända ut detaljplaneförslaget för gamla Åmbergskolan på granskning i 2 veckor.
Under granskningstiden finns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Granskningshandlingarna finns tillgängliga 24 september till 8 oktober 2020 här, på kommunens hemsida, samt på biblioteket.

Granskningshandlingarna med plankarta och planbeskrivning finns i fliken härintill.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 8 oktober 2020 till:
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

Eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se

Bild på processen. Just nu i stadiet granskning.

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne