Sunne kommun har tagit fram ett planförslag för gamla Åmbergskolan med dess tomt. Syftet är att ändra användningen för gamla Åmbergskolans byggnad från allmänt ändamål till centrumverksamhet och bostäder.

Gamla Åmbergskolan, fastigheten Åmberg 6:252, ligger i mitten av Sunnes tätort. Fastigheten omfattas av skogsområde i norr, ”nya Åmbergskolan” i öst samt bostadsbebyggelse i söder och väst. Fastigheten angränsar även till Åmbergsvägen. Planområdet omfattar cirka 1 950 kvadratmeter.

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området som ”Oförändrad och tillkommande tätbebyggelse”. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.

Samråd

Allmänna utskottet beslutade den 24 juni 2020 att sända ut detaljplaneförslaget för gamla Åmbergskolan på samråd i 8 veckor.

Under samrådstiden finns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Samrådshandlingarna finns tillgängliga 30 juni till 25 augusti 2020 här, på kommunens hemsida, samt på biblioteket.

Samrådshandlingarna med plankarta och planbeskrivning finns i fliken till höger.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 25 augusti 2020 till:

Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne
Eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se

Bild på processen. Just nu i stadiet samråd.

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne