Samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Vitteby 1:15, Sunne kommun, Värmlands län. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus.

Förslag till detaljplan

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Vitteby 1:15 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vitteby 1:15. Planområdet utgörs av en idag obebyggd skogsfastighet cirka 4 kilometer söder om Sunne tätort. Planområdets areal är cirka 18 hektar. 

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Lämna synpunkter på detaljplanen senast 24 mars

Under perioden 3-24 mars 2022 har du möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen.
Vi vill ha dina skriftliga synpunkter senast den 24 mars 2022 till:
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommun@sunne.se.

Samrådshandlingarna, vilka du kan lämna synpunkter på, finns under rubriken Dokument, på den här sidan.

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på Biblioteket i Sunne under tiden 3-24 mars 2022. 
Biblioteket är öppet: mån – ons 10.00 - 18.00, tors 10.00- 19.00, fre 10.00-18.00, lör 10.00 - 14.00, sön: Stängt

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Lämna skriftliga synpunkter senast den 24 mars 2022
Skicka till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne
eller
via e-post till kommun@sunne.se