Sunne kommun har tagit fram ett planändringsförslag för del av stadsplanen Bråruds industriområde. Ändringen gäller för fastigheten Brårud 1:151.

Gällande stadsplan för fastigheten Gällande detaljplan för området är Förslag till ändring och utökning av stadsplan för Bråruds industriområde i Sunne köping, Värmlands län. Planen antogs år 1972 och vann laga kraft år 1973. Bestämmelser som påverkas fastigheten Brårud 1:151 är ”industriändamål”, ”mark som icke får bebyggas” samt tillåten byggnadshöjd om 6,5 meter.

Planändringsområdet omfattar endast fastigheten Brårud 1:151. Bråruds industriområde finns lokaliserat i den norra utkanten av Sunnes tätort. Kring fastigheten finns industrier i öst och söder, åkermark med småhus och Bråruds allén i norr samt Fryken i väst. Planändringsområdet omfattar cirka 2,3 hektar mark.

Ändringen avser att pröva möjligheten att höja byggnadshöjden från 6,5 meter till 13 meter där nya tilltänkta byggnaden ämnar stå. 

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området för Brårud som ”industri, täktverksamhet och ytkrävande handel. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.

Status just nu

Planen har varit ute på samråd för berörda sakägare och myndigheter. Vi jobbar nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna och revidera detaljplanen inför granskning.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter i samråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Bild på processen. Just nu i stadiet samråd.

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Dokument