Sunne kommun har tagit fram ett planändringsförslag för del av stadsplanen Bråruds industriområde. Ändringen gäller för fastigheten Brårud 1:151 och syftet är att möjliggöra högre byggnadshöjd.

Gällande stadsplan för området antogs 1972 och vann laga kraft år 1973. Gällande stadsplan reglerar området till ”industriändamål”, ”mark som icke får bebyggas” samt tillåten byggnadshöjd om 6,5 meter.

Planändringsområdet omfattar endast fastigheten Brårud 1:151. Bråruds industriområde finns lokaliserat i den norra utkanten av Sunnes tätort. Kring fastigheten finns industrier i öst och söder, åkermark med småhus och Bråruds allén i norr samt Fryken i väst. Planändringsområdet omfattar cirka 2,3 hektar mark.

Ändringen avser att pröva möjligheten att höja byggnadshöjden från 6,5 meter till 13 meter där nya tilltänkta byggnaden ämnar stå. 

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området för Brårud som ”industri, täktverksamhet och ytkrävande handel. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.

Tyck till om planförslaget

Planförslaget är fram till 20 april ute på granksning. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. 

 Granskningshandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument", handlingarna till även finns tillgängliga 30 mars till 20 april 2021 på Biblioteket i Sunne, mån – ons 10.00 - 18.00, tors 10.00- 19.00, fre 10.00-18.00, lör 10.00 - 14.00, Sön: Stängt

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 20 april 2021 till
Sunne kommun, 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne