Sunne kommun arbetar med ett planprogramförslag för att kunna omvandla området på östra sidan av järnvägen i Sunne centrum från småindustriområde till handelsområde.

Området som är markerat med rött på bilden utvecklas idag från småindustri/bostadsområde till en plats för småindustri, bostäder och handel. Det krävs fysiska anpassningar för att platsen ska fungera som handelsplats och då bör man tänka på bland annat tillgänglighet, järnvägsöverfarter och skyltning.

Trafiken i området innebär vissa problem. För att undersöka vilka problem som finns och hur de ska lösas har en åtgärdsvalstudie tagits fram. Åtgärdsvalstudien grundar sig på problem och lösningsförslag som kommit fram i workshops tillsammans med kommunen, EQC, berörda myndigheter, verksamheter och boende i området. 

Åtgärdsvalstudien hittar du under rubriken Dokument. På sidan 25-26 i dokumentet finns två åtgärdsförslag. I dagsläget anser vi åtgärdsförslag 1 som den mest lämpliga åtgärden. Ingen åtgärd är ännu beslutad och vi ska tillsammans med Trafikverket reda ut vilka åtgärder som ska genomföras och vem som ska genomföra dem.

Ett antal företagare har benämnt området Sundets handelsplats.

Planprogrammet följer kommunens plan angående utveckling av Sunne-centrum.

Programmet utgör ett diskussionsunderlag. Under samrådstiden, som var i november 2013, inkom synpunkter och förslag. Dessa ska sammanställas och utvärderas och därefter kommer ett detaljplaneförslag att utarbetas.

Planprocessen

Den här planprocessen börjar med ett skede som kallas för program. Mer information om programskedet finner du under rubriken Länkar.


Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900).