Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning för mark- och vattenområden, som exempelvis bostäder, industri och handel. Kommunen beslutar om att upprätta och anta detaljplaner.

Syftet med detaljplaner är att pröva mark- eller vattenområdens lämplighet för bebyggelse eller byggnadsverk. Det är detaljplanen som berättar för oss vad vi får och inte får göra inom planområdet och är juridiskt bindande. En detaljplan består utav en plankarta och en planbeskrivning. 

Den som vill göra en ny detaljplan eller ändra en detaljplan ska ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen, som beslutar om planuppdrag. Länk till ansökan hittar du under rubriken Länkar.

En antagen detaljplan är rättsligt bindande

Exempel på plankarta

Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 betecknades de planer som idag kallas detaljplaner för byggnads- eller stadsplaner. Den första plan som upprättades i Sunne är Stadsplan för Sunne Municipalsamhälle, antagen 1922.

Totalt finns det idag cirka 135 detaljplaner (byggnads- och stadsplaner) inom Sunne kommun. De flesta inom tätorten Sunne (cirka 100 stycken) och övriga tätorter (cirka 35 stycken). Övriga detaljplaner ligger utanför tätbebyggt område och reglerar i huvudsak fritidsbebyggelse.