I kommunens markanvisningspolicy kan du läsa om de regler, riktlinjer och metoder som ligger till grund för en markanvisning.

Markanvisning är en överenskommelse under begränsad tid med särskilda villkor, då en byggherre har ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunens mark.

Markanvisningspolicy

Genom detaljplaner och markanvisning kan kommunen uppfylla de mål och visioner som finns för kommunens utveckling och tillväxt.
Markanvisning faller inte inom lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091), varför kommunen har rätt att anvisa marken för den användning som bäst bidrar till kommunens utveckling.

Markanvisningspolicyn innehåller

Sunne kommun antog den 19 augusti 2016 riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska kommunen anta riktlinjer för markanvisningar som ska innehålla:

  • kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområdet för bebyggande
  • handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar
  • principer för markprissättning

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne